Domneån

Naturreservat

Naturreservatet inrättades 1986 och omfattar 21 ha våtmarker utmed Domneåns nedre lopp samt kanterna av ravinen mellan den gamla Jönköpingsvägen och båthamnen. En del av reservatet ingår i Jönköpings kommun. Intressanta växter på Habosidan är dyblad, skavfräken, sjöranunkel, kärrstjärnblomma, vitpyrola och sprängört. Reservatet kan lättast nås från båthamnen, där en stig leder österut utefter reservatsgränsen på Habosidan.
Aktsamhetsregler för allmänheten Det är inom reservatsområdet förbjudet att

_ fälla, brytakvistar eller på annar sätt skada levande och döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter,
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
tälta eller uppställa husvagn,
framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedd väg samt,

Domneån