Gagnån

Naturreservat
Reservatet sträcker sig utefter ån från Tidaholmsvägen i väster till Fagerhult samhälle i öster. Stora delar av Stenamossen ingår också i det 320 ha stora området. De övre delarna av ån kallas i olika partier för Barnebäcken, Gjutabrobäcken och Stenabäcken. I ån finns intressanta nordliga arter av sländor och kräftdjur. Ett flertal mycket blöta våtmarker med småkärr och källflöden från kanterna gränsar till ån. På Stenamossen finns dvärgbjörk och i kärren utefter ån snip, kärrsälting och nålstarr. Spindelblomster uppträder på flera ställen. Stora delar av reservatet är svårtillgängligt och relativt ostört. Fiskgjuse har förekommit i området.Gagnan01
Gagnån.
Foto: Gösta Börjeson