Haboskogen

Naturreservat

 

Reservatet bildades 1996 efter en ombildning av ett gammalt Domänresrevat. Det är 9 ha stort och utgör en smal remsa utefter Vätterbranten, mellan Hornåns och Lufsebäckens mynningar. Här finns små sandstränder med sandstarr och strandråg. En fossil ravin, Friaredalen, delar reservatet i en nordlig och en sydlig del. Den norra delen är botaniskt mest intressant då den innehåller ryl, som här är känd sedan mitten av 1800-talet. Dessutom finns berberis, plattlummer, knärot och grönpyrola. Rylen hotas av ras i branten och igenväxning av örnbräken, sedan skogen jämte reservatet har avverkats.

 

Aktsamhetsregler för allmänheten

Det är inom reservatsområdet förbjudet att

fälla, brytakvistar eller på annar sätt skada levande och döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter,
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
tälta eller uppställa husvagn,
framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedd väg samt,
parkera

 

Habosk01

Haboskogen sedd från Vätterstranden

Foto: Gösta Börjeson