Skämningsfors Naturskog

Naturreservat

Reservatet bildades 1975 efter en donation till Naturskyddsföreningen av Alf och Tord von Essen på Skämningsfors. Det omfattar 18,4 ha barrblandskog med inslag av björk, beläget 2 km nordväst om Brandstorp kyrka. Stora delar är sumpskog och i norr mot Getaryggen finns ett mindre, öppet parti. Genom området rinner Vättersjöbäcken som kommer från Bänglasjön och Vättersjöarna i sydväst. I nordost rinner bäcken ihop med Skämningsforsån, som där tangerar reservatet. I sydväst gränsar området till Slängebackarna. Efter några stormar på 1990-talet är det rikt på lågor i den norra delen och sedan gammalt är det känt som kalvningsland för älgar.

Bild från Skämningsfors naturskog.

Skamnig01

Foto: Gösta Börjeson