Stora Kärrs Bokskog

Naturreservat

 

Följande text finns att läsa innan man kommer in i bokskogen:

Naturförhållanden och historia.

Reservatet kärna består av ett bokbestånd med mycket grova stammar. Beståndet har troligen anlagts i slutet av 1500-talet, på den tid då Stora Kärr tillhörde Braherska Grevskapet Visingsborg under Per Brahe den äldres tid. Den yngre, olikåldriga bokskogen i övriga delar av reservatet har sannolikt uppkommit genom självsådd.

Stenrösen vittnar om en tidigare odlingshistoria. Markvegetationen år för bokskog typisk, sparsam och artfattig. Förutom spridda lövträdsplantor förekommer fläckvis blåbär, kruståtel, ekorrbär, skogsstjärna och harsyra.

Stora Kärrs Bokskog är belägen norr om bokens naturliga nordgräns. Jordmånen utgörs av stenfri, mullblandad sand samt delvis av boktorv.

Aktsamhetsregler för allmänheten

Det är inom reservatsområdet förbjudet att

fälla, brytakvistar eller på annar sätt skada levande och döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter,
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
tälta eller uppställa husvagn,
framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedd väg samt,
parkera

Fridlysning

Området avsatt som reservat enligt länsstyrelsens beslut 1946-02-06 samt utvidgning 1973-10-01.

Förvaltare

Skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren.

Bokskog2

Bokskogen vintertid

Bokskog3

Bokskogen sommartid

Bokskog4

Boklöv på våren

Samtliga foto: Arne Svensson