Knipån

Naturreservat

Knipåns dalgång är ett område med höga naturvärden. Under hösten kan du uppleva när Vätterns öringar simmar upp i Knipån för att leka.

Knipån har skurit sig ner i den sandiga marken och bildat en en frodig dalgång med mycket lövträd. De biologiska värdena i skogen är knutna till den påverkan vattnet ger, till exempel översvämning och hög luftfuktighet. Skogen är bara i liten grad påverkad av modernt skogbruk och innehåller stora mängder död ved i olika nedbrytningsstadier. Den del av reservatet som ligger öster om riksväg 195 ligger i ett område som är av nationellt riksintresse för naturvård och kustturism. Knipån mellan Sätersforsdammen och Vättern är klassad som nationellt värdefullt vattendrag både vad gäller naturvärde och fiske. På sträckan från Skårhultsdammen ner till Vättern är vattenmiljön klassad som en nyckelbiotop. Det finns många kulturhistoriskt intressanta lämningar i området. Kvarnekulla har gett upphov till flera industrier. Idag finns här en miljö med två fördämningsvallar av natursten och en stenvalvsbro.
Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

• bevara biologisk mångfald knuten ett strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och värdefull fauna
• bevara biologisk mångfald i löv- och barrblandskogen som omger ån
• tillgodose behov av områden för friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena
Växt- och djurarter

Ett flertal sällsynta arter har påträffats inom området vilket visar på områdets skyddsvärde. De rödlistade arterna flodpärlmussla och flodnejonöga finns i ån. Vattendraget utgör även lek- och uppväxtområde för fiskarterna öring och harr. Under maj månad leker harr i ån och du kan med tur se dem på grunt vatten. Öringen, som kan väga flera kilo, leker under hösten och vissa dagar i oktober kan du med tur se bjässar som kämpar sig uppströms i ån till de bästa lekbottnarna. Bland fågelarterna så häckar forsärlan regelbundet vid ån och strömstaren syns ofta under vinterhalvåret. I skogen håller bland annat nötkråka och mindre hackspett till.
Fakta

Storlek: 33 hektar varav 3 hektar vatten.
Läge: 5 km norr om Habo samhälle.
Kommun: Habo.
Naturtyp: Bäckravin med lövskog.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Informationstavlor samt parkeringsplats vid Kvarnekulla.
Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i Knipåns naturreservat. Inom reservatet är det förbjudet för allmänheten att:

förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
elda annat än med medhavd ved
plocka eller samla in, mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
samla in ryggradslösa djur, undantaget fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta
rida annat än på befintliga vägar

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Några bilder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Några öringar på väg upp

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Öringplask

Foto A. Svensson